Hội nghị lần thứ 19 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN

Hội nghị lần thứ 19 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN

 

Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, cho ý kiến vào định hướng chuẩn bị nội dung báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khóa X trình Đại hội XI CĐVN; báo cáo tiếp thu chỉnh sửa dự án Luật CĐ (sửa đổi) và báo cáo tình hình thực hiện dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI CĐVN; Hướng dẫn công tác nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ Tcty trực thuộc TLĐ tại Đại hội…

Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, cho ý kiến vào định hướng chuẩn bị nội dung báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khóa X trình Đại hội XI CĐVN; báo cáo tiếp thu chỉnh sửa dự án Luật CĐ (sửa đổi) và báo cáo tình hình thực hiện dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI CĐVN; Hướng dẫn công tác nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ Tcty trực thuộc TLĐ tại Đại hội…

Định hướng chuẩn bị nội dung báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khóa X trình Đại hội XI CĐVN đã được Văn phòng TLĐ xây dựng dự thảo lần 2 và tổ chức lấy ý kiến tại 7 LĐLĐ tỉnh và 4 CĐ ngành TW. Góp ý vào định hướng Báo cáo trình Đại hội, Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính cho rằng Ban soạn thảo cần nghiên cứu xây dựng các nhóm giải pháp thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn để các cấp CĐ cùng thực hiện, phù hợp với Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật tố tụng lao động. Theo Uỷ viên ĐCT, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam Đỗ Đăng Hiếu thì Báo cáo nên theo hướng gọn, đi vào thẳng vào đánh giá những mục tiêu cụ thể mà ĐH X Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Các uỷ viên ĐCT cũng đã thảo luận và cân nhắc về chỉ tiêu phát triển 2 triệu đoàn viên trong nhiệm kỳ tới.

Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Thường trực Ban soạn thảo đã chỉnh lý, xây dựng dự thảo 10 với kết cấu vẫn bao gồm 6 chương và 35 điều (tăng thêm 2 điều so với dự thảo 9). Các uỷ viên ĐCT đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung như địa vị pháp lý và chức năng của Công đoàn, nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động Công đoàn, hệ thống tổ chức và tên gọi của các cấp Công đoàn; tài chính Công đoàn; quyền và trách nhiệm trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công…

Tại Hội nghị đã thông báo kết quả làm việc giữa Đoàn Chủ tịch TLĐ với Thủ tướng Chính phủ và làm quyết định về công tác cán bộ,