TÌM KIẾM
TIN MỚI CẬP NHẬT
SÁCH MỚI NHẤT
 
THÔNG TIN CHI TIẾT
Danh mục sách Nhà xuất bản Lao động
5/17/2013 11:43:28 AM
DANH MỤC SÁCH
 
 
STT
 
Tên Sách
 
Giá Bìa

 

 

1

Hướng dẫn thực hiện các luật thuế mới 2012. Chính sách hỗ trợ thuế - miễn thuế - giảm thuế - hoàn thuế năm 2012

 

298,000

 

2

Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

 

325,000

3

Hướng dẫn mới nhất Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện mua sắm, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán đơn vị HCSN năm 2012

 

325,000

 

4

Quy trình thanh tra kiểm tra tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp. Quy định về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước năm 2012

 

325,000

5

Tiêu chuẩn định mức chi tiêu, chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 2012

 

325,000

 

6

Tuyển tập các tình huống về: Quy trình kiểm toán nhà nước, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước, kiểm toán các dự án đầu tư - quy chế thanh tra, tự kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2012

 

325,000

 

7

Trình tự việc đấu thầu, mua sắm tài sản hàng hóa nhằm duy trì hoạt động mua sắm thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325,000

 

8

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống về công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

 

325.000

9

Những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước và hướng dẫn mua sắm, quản lý tài chính theo theo các chế độ hiện hành trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325.000

10

Những quy định mới nhất về. Luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tố tụng hành chính, quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

 

325.000

11

Chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách & tạm ứng vốn kho bạc nhà nước trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

 

298.000

12

Phòng chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - sử dụng tài sản, vốn nhà nước và quy chế thực hiện công ước về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

 

325.000

13

Sổ tay tra cứu các chế độ chính sách mới nhất về BHXH, BHYT, BHTN và quy trình quản lý chi trả bảo hiểm trong doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp

 

325.000

14

Phương pháp định khoản và thiết lập sơ đồ hạch toán trong các nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325.000

15

Kỹ năng tổ chức thực hiện các sự kiện quan trong trong công tác Đảng

325.000

16

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền trong hoạt động tổ chức công đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp.

 

325.000

17

Chế độ quản lý tài sản nhà nước. Quản lý, điều hành ngân sách thanh quyết toán vốn đầu tư. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị nhà nước

 

325.000

18

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Lịch sử văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 

325.000

19

Sổ tay tra cứu, xử lý các tình huống quan trọng thường gặp trong quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc

 

325.000

19

Sổ tay quản lý, xử lý an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp

 

325.000

20

Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng: 320 mẫu hợp đồng kinh tế, thương mại, dịch vụ mới nhất dùng trong doanh nghiệp

 

325,000

 

21

Nghiệp vụ kế toán ngân sách - tài chính và sơ đồ tài khoản hạch toán, kế toán xã, phường, thị trấn

 

325,000

22

Tuyển tập 325 bộ tài liệu, biểu mẫu mới nhất trong công tác quản trị hành chính - nhân sự

 

325.000

23

Kỹ năng mềm trong quản lý, kinh doanh dành cho giám đốc doanh nghiệp

 

325.000

24

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

 

325.000

25

Ứng xử sư phạm và giáo dục kỹ năng sống trong nền giáo dục hiện nay

 

325.000

26

Chế độ quản lý nhân sự - quản lý tài chính kế toán - quản lý ngân sách, tiền mặt - giao và quản lý tài sản trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

 

325.000

27

Giải pháp tháo gỡ khó khăn và những chính sách mới nhất nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay dành cho giám đốc

 

325.000

28

Những quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Kiểm nghiệm, kiểm tra, điều tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 

325,000

29

Tra cứu các tình huống về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính. Những quy định mới nhất về lập dự toán, quản lý, sử dụng lại kinh phí ngân sách nhà nước

 

325,000

30

Sổ tay tra cứu xử lý các tình huống quan trọng thường gặp trong hoạt động tổ chức công đoàn dành cho chủ tịch công đoàn các cấp 2013

 

325,000

31

Mức lương tối thiểu năm 2013 - Chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

325,000

32

Kỹ năng thực hiện các sự kiện quan trọng trong tổ chức công đoàn năm 2012

 

325,000

33

Kỹ năng quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo, cán bộ xã, phường, thị trấn

 

325,000

34

Tìm hiểu tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán và lễ hội tôn giáo Việt Nam. Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam.

 

325,000

35

Luật xử lý vi phạm hành chính 2013. Hướng dẫn mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực

 

325,000

36

Sổ tay tra cứu, xử lý các tình huống vế đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325,000

37

Sổ tay phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Các mẫu công điện, báo cáo về bão, lũ, áp thấp nhiệt đới và tình hình xuất cấp hàng hóa cứu trợ, viện trợ năm 2012

 

325,000

38

Quy chế tổ chức, quản lý thu, chi tài chính và phân phối các nguồn thu khác trong tổ chức công đoàn năm 2013

 

325,000

39

Chế độ, định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại theo quy định hiện hành trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2013

 

325,000

40

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ tháng 03 - 2013) Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

 

325,000

41

Tra cứu các hành vi vi phạm trong QL TSNN, công khai quản lý, xử lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành trong các cơ quan, đơn vị nhà nước năm 2013

 

325,000

42

Hướng dẫn thực hiện kế toán NSNN, Chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua KBNN năm 2013

 

325,000

43

Những quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình DN. Trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng dành cho cán bộ, Đảng viên

 

325,000

44

Sổ tay tra cứu những quy định về Đảng phí và hướng dẫn kiểm tra, giám sát, hạch toán Đảng phí. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng dành cho cán bộ, Đảng viên

 

325,000

45

Chế độ tiền lương mới, chính sách mới nhất về trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức, người lao động

 

325,000

46

Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn dàn trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

 

325,000

47

 

Hệ thống hóa chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ về trợ cấp, phụ cấp dành cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục – đào tạo. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh, xét thẳng vào các trường năm 2013

325,000

48

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quy chế đánh giá và những quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325,000

49

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học – nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo dành cho cán bộ, Đảng viên ngày nay

 

325,000

50

 

Quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước công tác quản lý, sử dụng tài chính trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

 

325,000

 

 

 

 

Quay trở lại

Bạn đánh giá thế nào về sách của chúng tôi:
Đa dạng và phong phú
Hay và bổ ích
Còn ít thể loại
         
 
Cơ quan chủ quản: Nhà xuất bản Lao Động
Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38515380