TÌM KIẾM
TIN MỚI CẬP NHẬT
SÁCH MỚI NHẤT
 
THÔNG TIN CHI TIẾT
Danh mục sách mới
6/28/2012 9:54:22 AM

TT

T£N S¸CH

GIÁ BÌA 

tñ s¸ch ph¸p luËt 

 

1

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo Bé luËt d©n sù

50.000

2

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo Bé luËt h×nh sù

50.000

3

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo Bé luËt lao ®éng

50.000

4

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt an toµn thùc phÈm

50.000

5

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt B¶o hiÓm x· héi

50.000

6

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt B¶o vÖ ch¨m sãc & gi¸o dôc trÎ em

50.000

7

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng

50.000

8

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt C¸n bé c«ng chøc

50.000

9

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt C«ng ®oµn

50.000

10

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt C­ tró

50.000

11

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Giao th«ng ®­êng bé

50.000

12

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Gi¸o dôc

50.000

13

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt H«n nh©n gia ®×nh

50.000

14

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt KhiÕu n¹i tè c¸o

50.000

15

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc

50.000

16

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Phßng ch¸y ch÷a ch¸y

50.000

17

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Phßng chèng ma tóy

50.000

18

QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n theo LuËt Thi ®ua, khen th­ëng

50.000

19

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh Bé luËt d©n sù

25.000

20

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh  Bé luËt h×nh sù

35.000

21

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh Bé luËt lao ®éng

30.000

22

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh Bé luËt tè tông d©n sù

35.000

23

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh Bé luËt tè tông h×nh sù

35.000

24

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt b¶o hiÓm x· héi

45.000

25

C¸c VBHD thi hµnh LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em

20.000

26

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng

30.000

27

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt b×nh ®¼ng giíi

35.000

28

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt c¸n bé c«ng chøc

30.000

29

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt C«ng ®oµn

20.000

30

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt C­ tró

35.000

31

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt D¹y nghÒ

35.000

32

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai

35.000

33

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu

35.000

34

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Giao th«ng ®­êng bé

45.000

35

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Gi¸o dôc

35.000

36

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt H«n nh©n gia ®×nh

25.000

37

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Hé tÞch

45.000

38

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt KhiÕu n¹i tè c¸o

30.000

39

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc

35.000

40

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë

35.000

41

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Phßng ch¸y ch÷a ch¸y

35.000

42

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt phßng chèng ma tuý

35.000

43

C¸c VBHD thi hµnh LuËt qu¶n lý sö dông tµi s¶n nhµ n­íc

35.000

44

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt së h÷u trÝ tuÖ

35.000

45

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Thanh niªn

35.000

46

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Thanh tra

35.000

47

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt Thi ®ua, khen th­ëng

25.000

48

C¸c VBHD thi hµnh LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ

35.000

49

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng

35.000

50

C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vÒ PhÝ vµ LÖ phÝ

35.000

51

C¸c VBHD thi hµnh ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh

35.000

52

T×m hiÓu c¸c Q§ vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh

20.000

53

T×m hiÓu c¸c Q§ vÒ hé tÞch, hé khÈu

20.000

54

T×m hiÓu c¸c Q§ vÒ qu¶n lý sö dông tµi s¶n nhµ n­íc

20.000

55

T×m hiÓu c¸c Q§ vÒ an toµn vÖ sinh L§ & phßng chèng ch¸y næ

20.000

56

T×m hiÓu Bé luËt d©n sù

45.000

57

T×m hiÓu Bé luËt h×nh sù

35.000

58

T×m hiÓu Bé luËt Lao ®éng

20.000

59

T×m hiÓu Bé luËt tè tông d©n sù

35.000

60

T×m hiÓu Bé luËt tè tông h×nh sù

35.000

61

T×m hiÓu LuËt ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt

15.000

62

T×m hiÓu LuËt B¶o hiÓm x· héi

15.000

63

T×m hiÓu LuËt B¶o vÖ ch¨m sãc & gi¸o dôc trÎ em

20.000

64

T×m hiÓu LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng

20.000

65

T×m hiÓu LuËt b×nh ®¼ng giíi

20.000

66

T×m hiÓu LuËt C¸n bé c«ng chøc

20.000

67

T×m hiÓu LuËt C«ng ®oµn

15.000

68

T×m hiÓu LuËt C­ tró

15.000

69

T×m hiÓu LuËt D¹y nghÒ

15.000

70

T×m hiÓu LuËt Doanh nghiÖp

20.000

71

T×m hiÓu LuËt §Êt ®ai

20.000

72

T×m hiÓu LuËt §Çu t­

15.000

73

T×m hiÓu LuËt §Êu thÇu

20.000

74

T×m hiÓu LuËt Giao th«ng ®­êng bé

20.000

75

T×m hiÓu LuËt Gi¸o dôc

20.000

76

T×m hiÓu LuËt H«n nh©n gia ®×nh

20.000

77

T×m hiÓu LuËt KiÓm to¸n nhµ n­íc

15.000

78

T×m hiÓu LuËt KhiÕu n¹i tè c¸o

15.000

79

T×m hiÓu LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc

15.000

80

T×m hiÓu LuËt Nhµ ë

15.000

81

T×m hiÓu LuËt Phßng ch¸y ch÷a ch¸y

20.000

82

T×m hiÓu LuËt phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh

20.000

83

T×m hiÓu LuËt phßng chèng ma tuý

20.000

84

T×m hiÓu LuËt qu¶n lý sö dông tµi s¶n nhµ n­íc

20.000

85

T×m hiÓu LuËt qu¶n lý ThuÕ

15.000

86

T×m hiÓu LuËt së h÷u trÝ tuÖ

20.000

87

T×m hiÓu LuËt Thanh niªn

15.000

88

T×m hiÓu LuËt Thanh tra

15.000

89

T×m hiÓu LuËt ThÓ dôc thÓ thao

20.000

90

T×m hiÓu LuËt Thi ®ua khen th­ëng

20.000

91

T×m hiÓu LuËt thèng kª

20.000

92

T×m hiÓu LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt

10.000

93

T×m hiÓu LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n

20.000

94

T×m hiÓu LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ

15.000

95

T×m hiÓu LuËt tiªu chuÈn & quy chuÈn kü thuËt

20.000

96

T×m hiÓu LuËt X©y dùng

15.000

97

T×m hiÓu vÒ viÖc xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh

15.000

98

T×m hiÓu vÒ PhÝ vµ LÖ phÝ

15.000

99

T×m hiÓu vÒ Ph¸p lÖnh vÖ sinh an toµn thùc phÈm

15.000

100

T×m hiÓu vÒ Ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh

20.000

101

T×m hiÓu vÒ Ph¸p lÖnh ­u ®·i ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng

20.000

102

C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých

28.000

Tñ s¸ch dµnh cho gi¸o viªn

1

CÈm nang gi¸o viªn: Kü n¨ng c«ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm

50.000

2

CÈm nang gi¸o viªn: Nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh TiÓu häc.

60.000

3

CÈm nang gi¸o viªn: Nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh THCS – THPT .

60.000

4

C¸c qui ®Þnh – qui chÕ míi nhÊt vÒ c¸c kú thi, kú tuyÓn sinh

50.000

5

101 t×nh huèng gi¸o dôc

40.000

6

NghÖ thuËt t¶ c¶nh vµ d¹y lµm v¨n t¶ c¶nh trong nhµ tr­êng

42.000

7

LÇn gië tr­íc ®Ìn (TuyÓn tËp c¸c bµi nghiªn cøu vÒ t­ t­ëng vµ v¨n hãa ViÖt Nam)

75.000

tñ s¸ch VBPL dïng trong qu¶n lý nhµ tr­Ưêng 

 

1

HÖ thèng c¸c VBPL gióp phßng, chèng vµ c¸c h×nh thøc xö lý nh÷ng sai ph¹m, tham nhòng trong c«ng t¸c qu¶n lý ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o

280.000

2

HÖ thèng c¸c VBHD chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi gi¸o viªn, c¸n bé, c«ng chøc ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o

280.000

3

C¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, héi phô n÷ trong nhµ tr­êng

240.000

4

CÈm nang nghiÖp vô qu¶n lý tr­êng häc dµnh cho hiÖu tr­ëng theo quy ®Þnh míi

250.000

5

Tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ tr­êng MÇm non, TiÓu häc, THCS – THPT theo quy ®Þnh míi.

220.000

6

Nh÷ng qui ®Þnh míi nhÊt vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi, nghÜa vô cña nhµ qu¶n lý, nhµ gi¸o vµ c¸n bé c«ng chøc ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o

280.000

7

Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ ph¸p luËt dµnh cho HiÖu tr­ëng trong qu¶n lý nhµ tr­êng

245.000

8

HÖ thèng c¸c VBHD chi tiªu, mua s¾m, ®Êu thÇu x©y dùng, söa ch÷a trong tr­êng häc theo quy ®Þnh míi.

250.000

9

HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ , xÕp lo¹i trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt trong nhµ tr­êng

220.000

10

HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ , xÕp lo¹i  c¸n bé qu¶n lý trong ngµnh gi¸o dôc, nhµ gi¸o, häc sinh – sinh viªn

185.000

11

HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng

280.000

12

LuËt Gi¸o dôc & c¸c VBHD thi hµnh míi nhÊt

240.000

13

HÖ thèng c¸c v¨n b¶n míi vÒ Thanh tra – kiÓm tra, thi ®ua – khen th­ëng vµ kû luËt trong ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o

250.000

14

§Ó qu¶n lý nhµ tr­êng hiÖu qu¶ theo quy ®Þnh míi.

250.000

15

Tµi chÝnh – KÕ to¸n tr­êng häc vµ VBHD thi hµnh

245.000

16

HÖ thèng c¸c quy ®Þnh míi nhÊt vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p – n©ng cao chÊt l­îng d¹y & häc trong Gi¸o dôc - §µo t¹o

250.000

17

C¸c VBPL h­íng dÉn dµnh cho HiÖu tr­ëng vÒ qu¶n lý Tµi chÝnh, c«ng khai tµi chÝnh trong nhµ tr­êng

245.000

18

C¸c VBHD míi nhÊt vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, lËp dù to¸n, ph©n bæ thu chi, mua s¾m tµi s¶n, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc & quyÕt to¸n kinh phÝ Ng©n s¸ch nhµ n­íc

245.000

19

T×m hiÓu c¸c Q§PL dµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong nghµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o

325.000

20

HÖ thèng c¸c VBPL vÒ TiÒn l­¬ng, BHXH, BH Y tÕ vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp ¸p dông trong nghµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o.

198.000

21

C¸c quy ®Þnh míi vÒ §iÒu lÖ, quy chÕ Tr­êng tiÓu häc

55.000

22

C¸c quy ®Þnh míi vÒ §iÒu lÖ, quy chÕ Tr­êng PTCS - PTTH

55.000

23

C¸c VBHD thi hµnh vÒ tuyÓn dông, cho th«i viÖc, kû luËt L§, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®/v c¸n bé, c«ng chøc & ng­êi lao ®éng .

240.000

24

QuyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm & nghÜa vô cña c¸n bé, c«ng chøc, ng­êi lao ®éng trong c¬ quan HCSN vµ doanh nghiÖp.

240.000

25

C¸c VBHD hiÖn hµnh míi nhÊt vÒ c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ vµ hµnh chÝnh v¨n phßng

240.000

26

C¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña tæ chøc §¶ng, c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, héi phô n÷ trong ®¬n vÞ HCSN & DN

240.000

27

Bé luËt Lao ®éng & C¸c VBHD thi hµnh míi nhÊt.

240.000

28

C¸c VBHD vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t­, ®Êu thÇu, mua s¾m tµi s¶n theo c¬ chÕ míi

245.000

29

Tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, khëi kiÖn trong lÜnh vùc hµnh chÝnh & tranh chÊp trong c¸c lÜnh vùc d©n sù, kinh tÕ, th­¬ng m¹i, lao ®éng

240.000

30

T×m hiÓu c¸c VBPL vÒ nghi lÔ, nghi thøc, trang phôc ¸p dông trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp .

139.000

 

Quay trở lại

Bạn đánh giá thế nào về sách của chúng tôi:
Đa dạng và phong phú
Hay và bổ ích
Còn ít thể loại
         
 
Cơ quan chủ quản: Nhà xuất bản Lao Động
Địa chỉ: 175 Giảng Võ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38515380